Paracirrhites arcatus arc-eye hawkfish 2

Paracirrhites arcatus (Cuvier, 1829) arc-eye hawkfish