Amblygobius sphynx sphinx goby

Amblygobius sphynx (Valenciennes, 1837) sphinx goby