Amblygobius phalaena Banded goby 3

Amblygobius phalaena (Valenciennes, 1837) Banded goby